Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

WebQuest: «ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»WebQuest: «ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» Το WebQuest με θέμα "Το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας" είναι μια ιστοεξερεύνηση που μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 3.1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, στο βήμα Αξιολογώντας: Η Εκκλησία σήμερα. 
Το θέμα διαιρείται σε κατηγορίες: Εισαγωγή, Αποστολή, Διαδικασία, Αξιολόγηση, Συμπέρασμα, Σελίδα καθηγητή. Οι μαθητές/μαθήτριες ερευνούν το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας σήμερα μέσα από πηγές, με καθοδηγούμενη ιστοεξερεύνηση, εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, αξιοποιώντας τις προτεινόμενες ιστοσελίδες και υλοποιούν ένα project σε ψηφιακό περιβάλλον. Δεν αναζητούν απλά τις πληροφορίες αλλά τις αξιοποιούν κριτικά, αναλύουν και συνθέτουν. Δημιουργούν πολυτροπικό κείμενο και δημοσιεύουν το άρθρο τους στην ιστοσελίδα του σχολείου. Ο/Η εκπαιδευτικός επεμβαίνει όταν χρειάζεται για να καθοδηγήσει και να τους συντονίσει. 
Δείτε το WebQuest: http://zunal.com/webquest.php?w=373054

1 σχόλιο: